Polityka prywatności

1. Definicje

Administrator GoGiving Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-124 przy Rondo ONZ 1.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.wielkiepomaganie.pl

Partner- fundacja, stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, organizacja kościelna, klub sportowy działający na podst. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Spółkę, m in. możliwość organizacji zbiórek.

Użytkownik – korzystający z usług czy funkcjonalności Serwisu – regulamin serwisu  

 

2.  Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 • Korzystanie z serwisu

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu-Użytkowników, niebędących organizującymi zbiórki, są przetwarzane przez Administratora w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu (w szczególności podczas dokonania wpłaty-darowizny, w zakresie: adres e-mail, adres IP, data i godzina operacji, identyfikator płatności nadany przez dostawcę usług płatniczych oraz kwota). O tym, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka) możesz przeczytać w sekcji dotyczącej plików cookies i możesz dokonać indywidualnych ustawień przeglądarki w związku z udzielaną zgodą na korzystanie przez Nas z plików cookies.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług Partnerom, związanych z prowadzeniem i obsługą zbiórki w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 • w celu diagnozowania problemów z płatnościami w przyszłości oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO,
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i ich sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO,
 • w celu obsługi korespondencji e-mail lub drogą tradycyjną, podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO,
 • w celu prowadzenia rozliczeń podatkowych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ordynacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, co jest naszym obowiązkiem prawnym,
 •  w celach marketingowych – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO,
 • w celu określonym przez wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.


3. Cookies

Wykorzystujemy na swojej stronie internetowej, tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka,).

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:

 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka, Instagram, Twitter.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą Państwo sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

4. Portale społecznościowe 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu Serwisu www.wielkiepomaganie.pl  oraz utrzymaniu społeczności związanej z portalem.


5. Okres przetwarzania danych osobowych

 • w przypadku Partnerów czas przechowywania danych związany jest z trwaniem umowy pomiędzy administratorem a partnerem przez okres świadczenia usługi, po tym czasie dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia terminu zapadalności roszczeń,
 • w przypadku wyrażonej zgody na określony cel, dane będą przechowywane do momentu zakończenia celu lub do czasu wycofania wyrażonej zgody,
 •  gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, terminem przetwarzania danych będzie czas do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych,

 • gdy podstawą przetwarzania danych będą przepisy prawne, terminem usunięcia danych będzie czas wynikający z konkretnych przepisów, np. termin wynikający z przepisów podatkowych.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

6. Uprawnienia podmiotów danych

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych;
 • prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, które dotyczą osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, lub brak podstawy prawnej do przetwarzania takich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – uprawnienie dotyczy sytuacji, w których podmiot danych kwestionuje prawidłowość danych, podstawę prawną takiego przetwarzania oraz kwestionuje cel takiego przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie uprawnienie to przysługuje w zakresie, w jakim dane są przetwarzane, w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą oraz dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany,
 •  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, nie ma przy tym konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych posiada Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Ariel Siałkowski, który chętnie pomoże Państwu  we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa  danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wielkiepomaganie.pl

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: GoGiving Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-124, Rondo ONZ 1;            drogą e-mailową na adres: biuro@wielkiepomaganie.pl

 • Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 • Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby, listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.


7. Odbiorcy danych

 • W celu realizacji usług korzystamy z podmiotów zewnętrznych, którym, w razie potrzeby, udostępniamy dane osobowe Partnerów. Podmioty te są dostawcami usług IT, usług księgowych, usług mailingowych, usług marketingowych. Warunki świadczenia usług przez te podmioty zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych.
 • W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.
 • Jeśli jest to wymagane przez prawo, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja

Poza opisanymi powyżej sytuacjami, nie sprzedajemy ani nie transferujemy danych osobowych do podmiotów trzecich.