Regulamin serwisu

"www.wielkiepomaganie.pl"

§ 1 [Definicje]


Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

(1)  "Serwis" - administrowany przez Spółkę portal internetowy "wielkiepomaganie" dostępny pod adresem http://www.wielkiepomaganie.pl i sub-domenach oraz w ramach wersji mobilnej, umożliwiający korzystanie przez Partnerów i Użytkowników z Usług;

(2)  Usługi” – funkcjonalności Serwisu umożliwiające m.in. ogłaszanie przez Partnerów Zbiórek wśród Użytkowników Serwisu, inicjowanie przez Użytkowników dokonywania darowizn w ramach Zbiórek bezpośrednio na konto bankowe Partnera za pośrednictwem Operatora Płatności, jak również otrzymywanie, publikowanie lub przekazywanie informacji i powiadomień dotyczących lub pozostających w związku ze Zbiórkami;

(3)  Zbiórka” – ogłaszana w ramach Serwisu przez Partnera jako Organizatora Zbiórki akcja o określonych ramach czasowych lub kwotowych, polegająca na bezgotówkowej zbiórce środków pieniężnych (przyjmowaniu darowizn - w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na określony przez Partnera cel pozostający w sferze działalności statutowej / regulaminowej Partnera lub na działalność statutową / regulaminową Partnera, nie będąca zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 2014, poz. 498 ze zm.);

(4)  "Spółka" - GoGiving Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124) przy Rondo ONZ 1, NIP: 5252799413, REGON: 38419038800000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800475;

(5)  "Użytkownik" - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie będąc Partnerem korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie przez Spółkę, w tym zwłaszcza poprzez inicjowanie dokonywania wpłat (darowizn) w ramach Zbiórek organizowanych przez Partnerów; Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego, przy czym Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań tych osób, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego;

(6)  "Partner" – fundacja, stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, organizacja kościelna, klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.), który jako Organizator Zbiórki na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Spółkę;

(7)  "Konto" – dostępna dla Partnerów po zalogowaniu funkcjonalność serwisu Operatora Płatności umożliwiająca otrzymywanie przez Partnera płatności (darowizn) od Użytkowników bezpośrednio na konto bankowe Partnera oraz otrzymywanie informacji  dotyczących płatności;

(8)  "Operator Płatności" - Tpay, serwis prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (KIP S.A.) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5.494.980,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579.

 

§ 2 [Postanowienia ogólne]

(1)  Spółka „pomaga w pomaganiu”, tj. oferuje Serwis jako narzędzie służące Partnerom do ogłaszania przez nich Zbiórek oraz umożliwiania Użytkownikom zainicjowania procedury bezgotówkowych wpłat środków pieniężnych (darowizn) w ramach Zbiórek. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych w ramach Serwisu jest dobrowolne.

(2)  W ramach Serwisu Spółka nie dokonuje Zbiórek na rzecz Partnerów lub wskazane przez nich cele, nie jest organizatorem Zbiórek, nie zbiera i nie przechowuje wpłat (darowizn) Użytkowników, nie pośredniczy płatnościach (przepływie środków pieniężnych) pomiędzy Partnerami a Użytkownikami. Spółka nie pobiera od Użytkownika bądź nie zatrzymuje części z wpłaty (darowizny) Użytkownika dokonywanej w ramach Zbiórki, jak również nie dolicza żadnych opłat do wpłaty (darowizny) Użytkownika. Wpłata (darowizna) dokonywana przez Użytkownika nie trafia na konto Spółki, a bezpośrednio na konto Partnera, za pośrednictwem Operatora Płatności, będącego podmiotem odrębnym i niezależnym od Spółki, na zasadach określonych w regulaminie Operatora Płatności.

(3)  Spółka w ramach Serwisu świadczy jako usługodawca usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu udostępnianego nieodpłatnie Partnerom i Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej http://www.wielkiepomaganie.pl/regulamin i przed dokonaniem darowizny przez Użytkownika.

(4)  Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, posiadanie urządzeń wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie umożliwiające przeglądanie na ekranie urządzenia stron www oraz obsługujące język programowania JavaScript, a ponadto akceptujące pliki typu cookies i obsługujące szyfrowane połączenia SSL.

(5)  Umowa o świadczenie ze Spółką usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu zawierana jest:

(a) w przypadku Partnerów – z chwilą przydzielenia przez Spółkę Parterowi dostępu do Usług za pośrednictwem Konta, po podpisaniu z Partnerem umowy, o której mowa w §5 ust. (2) Regulaminu;

(b) w przypadku Użytkownika - z chwilą korzystania z Usług, w szczególności podczas dokonywania wpłaty (darowizny) w ramach Zbiórki.

 

§ 3 [Weryfikacja Zbiórek]

(1)  Organizacja, administrowanie oraz weryfikacja prowadzonych Zbiórek pod kątem faktycznym i prawnym, w szczególności weryfikacja danych i informacji umieszonych w ramach Zbiórek, wskazanych w Zbiórkach celów, kwot, tożsamości osób potrzebujących, przebiegu Zbiórek w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i niniejszym Regulaminem – jest obowiązkiem Partnera, za który ponosi on pełną i wyłączną odpowiedzialność. Partner jest ponadto wyłącznie odpowiedzialny za realizację Zbiórki zgodnie z jej celami na rzecz osób i podmiotów trzecich, których Zbiórka dotyczy lub z którymi jest związana oraz właściwe i zgodne z przepisami prawa rozdysponowanie i rozliczenie środków zebranych w ramach Zbiórek.

(2)  W zakresie w jakim Partner organizując Zbiórki i otrzymując darowizny, a Użytkownik dokonując przekazania darowizn, korzystają z usług Operatora Płatności, podmioty te podlegają weryfikacji przez Operatora Płatności w sposób i na zasadach określonych w umowie/regulaminie wiążącym Partnera i Użytkownika z Operatorem Płatności.

(3)  Spółka weryfikuje Parterów pod kątem posiadania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym właściwym dla Partnera rejestrze. Spółka nie weryfikuje Użytkowników Serwisu w innym zakresie, nie monitoruje aktywności Partnerów i Użytkowników Serwisu, w tym m.in. w odniesieniu do Partnerów nie weryfikuje celów, kwot, opisów Zbiórek, zgodności celów i opisów Zbiórek z zakresem działalności statutowej lub regulaminowej Partnera, tożsamości osób potrzebujących, przebiegu Zbiórek oraz treści zamieszczanych w Serwisie, wydatkowania środków zebranych w ramach Zbiórek w sposób sprzeczny z deklarowanymi celami.

(4)  Użytkownik dokonujący darowizny sam dokonuje ostatecznej weryfikacji i oceny, czy przekaże darowiznę w ramach Zbiórki, na wskazany w Zbiórce cel.

(5)  W przypadku wiarygodnego powiadomienia Spółki o jakichkolwiek nieprawidłowościach Spółka podejmie adekwatne kroki, w tym mogące skutkować m.in. usunięciem treści lub zablokowaniem dostępu do niektórych treści, modyfikacją treści, zawieszeniem, usunięciem lub ograniczeniem dostępu do Zbiórki, Serwisu, Usług, niektórych funkcjonalności Serwisu, wstrzymaniem możliwości dokonywania płatności, zawiadomieniem odpowiednich osób, organów i podmiotów, a także wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym. Spółka może podjąć w/w kroki również w razie stwierdzenia lub podejrzenia działań opisanych w §4 ust. (2), (3) i (4).

 

§ 4 [Treści zamieszczane w Serwisie]

(1)  Treści zamieszczane w Serwisie przez Partnerów i Użytkowników są jawne i publicznie dostępne, w szczególności mogą być indeksowane za pomocą wyszukiwarek, na co Partnerzy i Użytkownicy wyrażają zgodę.

(2)  Partnerzy i Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane w Serwisie, bez względu na sposób ich zamieszczenia, jak również za treści przez nich przesyłane, udostępniane, publikowane przy wykorzystaniu Serwisu, za jego pośrednictwem lub w związku z Serwisem i treściami w nim zamieszonymi, w tym również w innych niż Serwis miejscach w Internecie i poza nim.

(3)  Partnerzy i Użytkownicy Serwisu przyjmują do wiadomości, że w ramach Serwisu bądź z powołaniem się na Serwis bądź w związku z Serwisem zakazane są jakiekolwiek działania polegające na zamieszczaniu, przesyłaniu, udostępnianiu, publikowaniu treści lub podejmowaniu jakichkolwiek innych działań, które:

(a) naruszają prawo, dobre obyczaje, niniejszy Regulamin, umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, dyskryminacji w oparciu o jakiekolwiek kryteria, zawierają treści pornograficzne, dotyczące narkotyków, substancji psychoaktywnych, używek lub podobnych, broni, materiałów wybuchowych, pochwalają faszyzm, nazizm, komunizm, propagują terroryzm, przemoc, nienawiść, obrażają uczucia religijne, zawierają treści o charakterze politycznym, naruszające prawa autorskie, ustawę o ochronie danych osobowych, naruszają prawa innych osób i podmiotów trzecich, w tym w szczególności ich dobra osobiste, w tym dobre imię;

(b) są w jakimkolwiek zakresie niezgodne z prawdą, niepełne, bądź wprowadzające w błąd, w szczególności co do okoliczności prowadzenia Zbiórki, czasu, miejsca, tożsamości miejsc lub osób, skali potrzeb, skali uszczerbku na zdrowiu, celu Zbiórki i jej organizatora, osób zaangażowanych, materiałów (zdjęcia, treści) użytych do opublikowania Zbiórki;

(c)  zmierzają w jakikolwiek sposób do ominięcia celu Serwisu bądź w sposób oczywisty nie są związane z jego celem, w tym dotyczą oferowania jakichkolwiek usług, w tym usług finansowych, ubezpieczeniowych, kredytowych, itp., oferowania porad prawnych, finansowych, medycznych, organizacyjnych, itp., propagowania i organizowania zakładów i gier hazardowych, ułatwiania popełniania przestępstw lub pomocy osobom zaangażowanym w działalność przestępczą, niezatwierdzonych przez Spółkę działań reklamowych, marketingowych, promocyjnych Zbiórek, itp., promują lub zmierzają do promowania Zbiórek w sposób naruszający prawo, dobre obyczaje, prawa osób trzecich, itp.;

(d) do których zamieszczania Partner lub Użytkownik nie jest uprawniony, upoważniony lub które nie są chciane bądź oczekiwane przez innych Partnerów lub Użytkowników, osoby trzecie, w tym potrzebujących (w tym także reklamy, spam, itp.);

(e) zmierzają do dokonywania wpłat lub darowizn w jakikolwiek sposób z pominięciem Serwisu lub/i pominięciem Zbiórek, w tym również do promowania i organizowania Zbiórek na innych serwisach działających na podobnych zasadach jak Serwis;

(f) zakłócają lub zmierzają do zakłócenia, ograniczenia, wyłączenia, obejścia działania Serwisu w jakikolwiek sposób, w tym pod kątem organizacyjnym, technicznym, bezpieczeństwa zawartych w nim danych i transakcji, itp., w tym również w sposób polegający na udostępnianiu dostępu do Serwisu i Usług innym osobom i podmiotem, podawania nieprawdziwych danych, itp.

(4)  Treści i działania opisane w ust. (2) i (3) powyżej mają charakter przykładowy. Spółka zastrzega możliwość oceny innych treści i działań, niż określone powyżej, jako godzących w Spółkę, Serwis, innych jego Partnerów i Użytkowników oraz osoby i podmioty trzecie, jak również w obowiązki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takie jak  przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

(5)  Partner lub Użytkownik podejmujący działania opisane w ust. (2), (3) i (4) powyżej ponosi pełną odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody wynikłe lub związane z jego działaniem wyrządzone Spółce, Serwisowi, innym Partnerom lub Użytkownikom lub jakimkolwiek osobom lub podmiotom w jakimkolwiek zakresie, w tym zobowiązany będzie do pokrycia jakichkolwiek kwot, z jakiegokolwiek tytułu, które w wyniku jego działania żądane będą od Spółki przez innych Partnerów, Użytkowników, jakiekolwiek osoby i podmioty trzecie, w tym organy administracji państwowej.

(6)  Zakazane jest gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywania jakichkolwiek danych dostępnych w Serwisie do celów innych niż realizacja Zbiórki (w szczególności danych Użytkowników lub osób potrzebujących pomocy). Partner jest odpowiedzialny za wszelkie dane osobowe otrzymane od Użytkowników w związku z dokonaniem przez nich darowizn.

 

§ 5 [Partnerzy]

(1)  Spółka świadczy następujące odpłatne Usługi na rzecz Partnerów: (i) umożliwia ogłaszanie Zbiórek w Serwisie, w tym zamieszczanie informacji dotyczących Partnera i Zbiórki w postaci tekstu, materiałów audio, foto, video; (ii) umożliwia inicjowanie w ramach Serwisu procedury płatności darowizny na konto bankowe Partnera za pośrednictwem usług zewnętrznych świadczonych przez Operatora Płatności; (iii) przedstawia informacje o stanie zaawansowania i postępie Zbiórki oraz informacje o wysokości dokonanych przez Użytkowników darowizn; (iv) umożliwia rozpowszechnianie informacji o Zbiórkach i promowanie Zbiórek, w tym poprzez dokonywanie publikacji lub odniesień w innych miejscach w ramach sieci Internet, w tym zwłaszcza na platformach społecznościowych.

(2)  Korzystanie przez Partnerów z Serwisu i usług oferowanych przez Spółkę w ramach Serwisu podlega szczegółowym zasadom określonym w odrębnej umowie, w tym opłacie przeznaczanej przez Spółkę m.in. na utrzymanie, administrowanie, rozwój Serwisu oraz jego promocję i promocje podejmowanych w jego ramach działań.

(3)  Przydzielenie Partnerowi przez Spółkę dostępu do Usług może nastąpić po: (i) podpisaniu przez Partnera ze Spółką umowy, o której mowa w §5 ust. (2) powyżej; (ii) weryfikacji Partnera przez Operatora Płatności w serwisie Operatora Płatności (zawarciu odrębnej umowy pomiędzy Partnerem i Operatorem Płatności) i przydzieleniu Partnerowi przez Operatora Płatności dostępu do Konta; (iii) przekazaniu przez Partnera Spółce danych umożliwiających integrację Konta z Serwisem.

(4)  Przydzielenie Partnerowi dostępu do Usług nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności Spółki za jakiekolwiek działania Partnera. Partner pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za sposób korzystania z Usług w ramach Serwisu oraz za wszelkie kwestie, w tym administracyjno-prawne i podatkowe, związane z organizacją Zbiórki oraz jej rozliczeniem zgodnie z celem w niej określonym oraz zasadami i regulacjami obowiązującymi Partnera. Partner po zakończeniu Zbiórki może publikować w Serwisie informacje o realizacji celu Zbiórki.

(5)  Odmowa rejestracji w Serwisie bądź odmowa utworzenia Partnerowi Konta przez  Operatora Płatności nie mogą być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Spółki, bez względu na przyczynę.

(6)  Spółka nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Partnerem a Operatorem Płatności, nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie i wykonanie tej umowy przez jej strony, oraz za skutki wynikające lub związane z jej wykonywaniem, niewłaściwym wykonywaniem i jej rozwiązaniem przez Partnera lub Operatora Płatności.

(7)  Spółka nie gwarantuje, że Partner jako Organizator Zbiórki, uzyska przy wykorzystaniu Serwisu, jakiekolwiek darowizny od Użytkowników bądź darowizny w określonej wysokości.

(8)  Partner wyraża zgodę na informowanie przez Spółkę o fakcie korzystania przez Partnera z usług świadczonych przez Spółkę w ramach Serwisu, także poprzez wykorzystanie znaków towarowych i innych oznaczeń Partnera.

(9)  Partner zobowiązany jest do zamieszczenia w Serwisie treści aktualnego statutu/regulaminu Partnera oraz danych Partnera, w tym danych rejestrowych (nazwa, nr KRS bądź odpowiedniego rejestru, Regon, NIP, adres siedziby oraz adres korespondencyjny, wykaz osób upoważnionych do reprezentacji Partnera zgodnie z KRS lub odpowiednim rejestrem) oraz danych kontaktowych: nr telefonu, adres e-mail, jak również do informowania Spółki o wszelkich istotnych zmianach w/w danych i innych danych dotyczących Partnera lub związanych ze Zbiórką mogących mieć wpływ na świadczenie Usług bądź przebieg Zbiórki, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian, jednak nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zaistnienia zmiany. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Partnera nieprawidłowych, nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych, jak również za brak aktualizacji danych, o których mowa powyżej.

(10) Partner może zamieszczać w Serwisie wyłącznie treści, do których zamieszczania posiada prawa. Zorganizowanie Zbiórki na rzecz osób trzecich, zamieszczenie danych osób trzecich, ich wizerunków oraz treści ich dotyczących oznacza posiadanie przez Partnera zgody tych osób na Zbiórkę i zamieszczenie w/w treści w Serwisie, jak również ich zgody na przekazanie tych treści Spółce do wykorzystania w sposób zgodny z §9 ust. (2).

 

§ 6 [Użytkownicy]

(1)  Spółka świadczy następujące usługi na rzecz Użytkowników: (i) umożliwia w ramach strony http://www.wielkiepomaganie.pl dostęp do danych dotyczących Zbiórek i informacji prezentowanych przez Partnerów w ramach lub w związku ze Zbiórkami; (ii) umożliwia Użytkownikom inicjowanie bezgotówkowych płatności (darowizn) bezpośrednio na konto bankowe Partnera w ramach konkretnej Zbiórki za pośrednictwem Operatora Płatności; (iii) przedstawia informacje o fakcie dokonania przez Użytkownika darowizny i jej wysokości; (iv) umożliwia rozpowszechnianie informacji o Zbiórkach, poprzez dokonywanie publikacji lub odniesień w innych miejscach w ramach sieci Internet, w tym zwłaszcza na platformach społecznościowych.

(2)  Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu i Usług oferowanych przez Spółkę Użytkownikom w ramach Serwisu jest bezpłatne.

(3)  W ramach korzystania z Serwisu Spółka może zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników i informacje o Użytkownikach: (i) imię i/lub nazwisko Użytkownika (w razie ich podania przez Użytkownika), które nie musi być prawdziwym imieniem i nazwiskiem Użytkownika, może być jego pseudonimem, określeniem lub nazwą fantazyjnie wymyśloną lub w przypadku braku podania przypisanym automatycznie przez Serwis określeniem „Użytkownik Anonimowy”, (ii) kwotę dokonanej darowizny – które to dane publikowane są w Serwisie w ramach konkretnej Zbiórki, jak również (iii) adres e-mail, (iv) adres IP Użytkownika, (v) czas dokonania darowizny, (vi) informację o przeglądarce internetowej (jeśli jest rozpoznana) i rodzaju systemu operacyjnego Użytkownika. Inne dane mogą być zbierane tyko w przypadku zainicjowania przez Użytkownika kontaktu ze Spółką.

(4)  Korzystanie z Serwisu polegające na dokonaniu przez Użytkownika płatności (darowizny) w ramach Zbiórki za pośrednictwem Operatora Płatności, wymaga podania danych na rzecz Partnera i Operatora Płatności w zakresie wymaganym przez Operatora Płatności.

(5)  Podane przy dokonywaniu płatności przez Użytkownika wymyślone imię i nazwisko, pseudonim, określenie lub nazwa fantazyjnie wymyślona nie może wskazywać na osobę publicznie znaną, którą Użytkownik nie jest, jak również zawierać lub odnosić się do oznaczeń i znaków chronionych prawem, chyba, że Użytkownik posiada do nich prawa, jak również zawierać słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

 

§ 7 [Zbiórki i Darowizny]

(1)  Zbiórki są publikowane w Serwisie wyłącznie przez Partnerów. Zbiórka może być zbiórką czasową, tj. trwającą przez określony czas, bez określania limitu kwoty która ma być zebrana przez Partnera w ramach Zbiórki bądź może być zbiórką kwotową tj. zbiórką z określonym limitem kwoty koniecznej do zebrania.

(2)  Darowizna przekazana przez Użytkownika w ramach Zbiórki trafia bezpośrednio do Partnera za pośrednictwem Operatora Płatności. Serwis umożliwia Użytkownikowi   dokonanie płatności poprzez przekierowanie go do strony należącej do Operatora Płatności.

(3)  Dokonanie płatności przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Operatora Płatności i warunków dokonania płatności w nim określonych. Spółka nie odpowiada za działania i zaniechania Operatora Płatności, w tym funkcjonowanie systemu obsługi płatności i nie ma wpływu na prawidłowość przekazywania oraz moment księgowania wpłat (darowizn) Użytkowników przez Operatora Płatności.

(4)  W ramach Serwisu Użytkownik może przekazywać darowiznę anonimowo, tj. w taki sposób, że żadne dane o osobie Użytkownika nie są publikowane w Serwisie i nie są widoczne dla innych Użytkowników albo w taki sposób, że wskazane przez niego dane osobowe (w tym prawdziwe bądź wymyślone na potrzeby Zbiórki) są prezentowane w Serwisie i widoczne dla innych Użytkowników. Powyższe pozostaje bez związku z danymi, które Użytkownik jest zobowiązany do przekazania Operatorowi Płatności.

(5)  Użytkownik otrzymuje e-mailowe potwierdzenie faktu wpłaty darowizny i jej celu po zaksięgowaniu darowizny na koncie Partnera.

(6)  Ewentualne różnice pomiędzy uwidocznioną w Serwisie w ramach Zbiórki informacją o łącznej kwocie darowizn a kwotą rzeczywiście wpłaconą oraz brak uwidocznienia w Serwisie poszczególnych darowizn, w tym zwłaszcza ostatnich wpłat, mogą być wynikiem opóźnień w działaniu systemów informatycznych.

(7)  Każda wpłata środków pieniężnych dokonana przez Użytkownika w ramach Zbiórki jest traktowana jako darowizna w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

(8)  Spółka ma możliwość zablokowania inicjowania przekazywania darowizn w ramach Zbiórki, także bez podania przyczyny, w tym zwłaszcza jeżeli cel Zbiórki organizowanej przez Partnera jest niezgodny z celami określonymi w statucie / regulaminie Partnera bądź jego deklaracjami; Partner utraci wiarygodność; Spółka pozyska informacje odnośnie nieprawidłowości w ramach Zbiórki; Partner publikuje w ramach Zbiórki treści o których mowa w §4; Zbiórka lub działania Partnera są niezgodne z prawem i niniejszym Regulaminem lub wpływają niekorzystnie na sytuację i wizerunek Spółki.

 

§ 8 [Odpowiedzialność i reklamacje]

(1)  Spółka dokłada starań w zakresie zapewniania prawidłowego, stałego i niezakłóconego działania Serwisu, z uwzględnieniem stosowania w ramach Serwisu odpowiednich zabezpieczeń w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, jednak nie może wykluczyć problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym zwłaszcza niezależnych od Spółki. W zakresie zatem w jakim niniejsze wyłączenie nie jest sprzeczne z obowiązującym prawem Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakichkolwiek szkody, w tym utracone korzyści związane z korzystaniem, nieprawidłowym korzystaniem, nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Serwisu lub niektórych Usług w ramach Serwisu bądź jego funkcjonalności z przyczyn niezależnych od Spółki, w tym za utratę lub zakłócenie danych zgromadzonych w systemach informatycznych, spowodowanych m.in. awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą danych na skutek działania osób trzecich, aktualizacją danych, naprawą błędów, podejmowaniem prac konserwacyjnych w wyniku których w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy, za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Spółkę z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa, bądź szkód na osobie.

(2)  Spółka nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

(a) zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją w Serwis i związane z nim systemy informatyczne, przerwy w świadczeniu usług przez osoby i podmioty trzecie (np. dostawcy usług informatycznych, zakłady energetyczne);

(b) działania Partnerów i Użytkowników Serwisu, niezgodne z przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi, i niniejszym Regulaminem, jak również za treści zamieszczane w Serwisie oraz treści związane z Serwisem, Spółką, Zbiórkami, Parterami, Użytkownikami, itp., zamieszczone na stronach internetowych nie będących własnością Spółki, brak weryfikacji i monitorowania przez Partnerów Zbiórek, koszty związane z funkcjonowaniem Partnera oraz ponoszone przez Partnera koszty promocji i organizacji Zbiórek;

(c) korzystanie i sposób korzystania przez Partnerów i Użytkowników z odnośników, materiałów i innych treści, w tym odsyłających do stron internetowych i usług podmiotów trzecich, publikowanych przez Spółkę lub Partnerów i Użytkowników w Serwisie;

(d) problemy lub ograniczenia techniczne wynikłe z parametrów urządzeń, z których korzysta Parter lub Użytkownik;

(e) decyzje oraz skutki decyzji podjętych na podstawie treści zamieszczonych w Serwisie;

(f) działania Partnera, Użytkownika i Operatora Płatności pozostające w związku z wykonaniem, niewykonywaniem lub nieprawidłowym wykonywaniem umów ich łączących lub odpowiednich regulaminów świadczenia usług mających do nich zastosowanie.

(3)  Pomimo podjęcia przez Spółkę działań mających na celu zminimalizowanie zagrożeń charakterystycznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną, Partner oraz Użytkownik przyjmują do wiadomości, że korzystanie z tych usług może być związane z niebezpieczeństwami takimi jak: możliwość zainstalowania szkodliwego oprogramowania, wyłudzenie haseł, przejęcie Konta, itp. W szczególności Spółka nie odpowiada za działania Parterów i Użytkowników pozostające w sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Internecie, w tym w związku z rażącym niedbalstwem Parterów i Użytkowników (np. wpisywanie numerów kart płatniczych i danych osobowych w miejsca do tego nie przeznaczone).

(4)  Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu i Usług należy składać na adres e-mail: biuro@wielkiepomaganie.pl, wpisując w tytule „Reklamacja” lub w formie pisemnej na adres Spółki. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie wnoszącego reklamację (imię i nazwisko lub nazwa; adres lub adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o niniejszy Regulamin oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej złożenia. Spółka zastrzega prawo przedłużenia powyższego terminu w przypadkach niezależnych od Spółki, w szczególności konieczności uzyskiwania wiadomości specjalnych lub podobnych bądź konieczności uzyskania od składającego reklamację dodatkowych wyjaśnień.

(5)  Reklamacje dotyczące Partnerów (w tym związane z przyjmowaniem przez nich darowizn, ich wykorzystaniem oraz obowiązkami Partnerów wobec Użytkowników przekazujących darowiznę) lub Operatora Płatności (związane z usługami świadczonymi przez Operatora Płatności) rozpatrywane będą przez te podmioty na zasadach i w trybie określonym w odpowiednich przepisach bądź regulaminach świadczenia przez nie usług, dostępnych na ich stronach internetowych lub w ich siedzibie, a w przypadku skierowania takiej reklamacji do Spółki, będą przez Spółkę przekazywane w/w podmiotom zgodnie z ich właściwością.

(6)  Spółka informuje Użytkowników będących konsumentami, o możliwości skorzystania z dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr platformy internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (ODR).

 

§ 9 [Prawa własności intelektualnej]

(1)  Nazwa Serwisu, adres www Serwisu, oznaczenia graficzne i słowne indywidualizujące Serwis i Spółkę lub z nimi związane, autorskie prawa majątkowe do Serwisu rozumianego jako całość (tj. wygląd zewnętrzny Serwisu, w tym szata słowno-graficzna oraz kod źródłowy Serwisu), jak również do części Serwisu w postaci poszczególnych elementów Serwisu, w tym graficznych, słowno-graficznych oraz treści umieszczonych przez Spółkę, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), prawa własności przemysłowej, znaki towarowe i odpowiednie prawa ochronne („własność intelektualna Spółki”) - przysługują wyłącznie Spółce, są prawnie chronione i stanowią własność Spółki.  Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie własności intelektualnej Spółki lub w/w elementów w całości lub części, jest bez zgody Spółki, wyrażonej w formie wiadomości e-mail lub pisemnie, zabronione, za wyjątkiem sytuacji, w której jest to wyraźnie dopuszczone w Serwisie np. poprzez zmieszczenie na stronie odnośnika do publikacji Zbiórki np. w serwisie Facebook, Instagram, itp.

(2)  Umieszczenie w Serwisie przez Partnera lub Użytkownika Serwisu w ramach Zbiórki jakichkolwiek treści oznacza udzielenie Spółce nieopłatnej, niewyłączonej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z tych treści (materiałów, w tym z tekstów, fotografii, znaków towarowych, logo, itp. - dalej jako „utwory”) w Serwisie i poza nim, w celu promocji Spółki, Serwisu, Partnera, Zbiórki, według wyboru i oceny Spółki, na wszelkich znanych obecnie, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, polach eksploatacji i w każdy możliwy sposób, w szczególności poprzez: utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono (w szczególności wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy), rozpowszechnianie utworów (w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet i w mediach tradycyjnych, sporządzanie opracowania, modyfikacji utworów, w tym łączenie z innymi utworami, rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań lub innych modyfikacji utworów w zakresie udzielonych licencji, jak również udzielania dalszych licencji i upoważnień w zakresie wyżej opisanym. Partner i Użytkownik zamieszczając treści i materiały w Serwisie oświadcza i gwarantuje, że nie są one obarczone wadami prawnymi i nie będą naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich. Partner i Użytkownik zamieszczający treści i materiały dotyczące osób trzecich, w szczególności ich wizerunek i dane ich dotyczące, zobowiązują się uzyskania zgody tych osób, lub ich przedstawicieli ustawowych, na ich publikowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie na zasadach określonych w Regulaminie.

(3)  W ramach Serwisu Spółka zamieszcza odnośniki umożliwiające publikację informacji o Spółce, Serwisie, Zbiórkach, Partnerach w innych miejscach w sieci Internet, w tym w ramach serwisów społecznościowych typu Facebook, Instagram, itp. Skorzystanie z odnośników i publikacja w/w informacji winna być dokonywana wyłącznie w celu promocji Zbiórek. Dokonywanie publikacji w/w informacji poza Serwisem nie może: (i) być sprzeczne z celem działania Spółki, Serwisu, Partnerów i Zbiórek; (ii) nie może naruszać niniejszego Regulaminu i zakazów w nim wskazanych, w tym wskazanych w §4 ust. (3) Regulaminu; (iii) nie może wprowadzać w błąd, przedstawiać i sugerować okoliczności niezgodnych ze stanem faktycznym, w tym dotyczącym Zbiórki, jej zasad, zasad współpracy z Parterami i Spółką; (iv) być zamieszczane w serwisach, miejscach, w ramach i w otoczeniu treści sugerujących lub związanych m.in. z nienawiścią rasową, etniczną, wyznaniową, dyskryminacją w oparciu o jakiekolwiek kryteria, treściami pornograficznymi, dotyczącymi narkotyków, substancji psychoaktywnych, używek lub podobnych, broni, materiałów wybuchowych, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących terroryzm, przemoc, nienawiść, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób i podmiotów trzecich, w tym w szczególności ich dobra osobiste, w tym dobre imię; (v) zawierać jakichkolwiek modyfikacji i dodatków publikowanych informacji, w tym modyfikacji i dodatków graficznych.

(4)  W przypadku korzystania z własności intelektualnej Spółki bez zgody Spółki lub/i w sposób sprzeczny z w/w w §9 ust. (1), (2) i (3) postanowieniami, Spółka może podjąć w stosunku do osoby naruszającej, odpowiednie kroki prawne, w tym dochodzić zapłaty odszkodowania za każdy dzień korzystania z własności intelektualnej Spółki.

 

§ 10 [Rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia]

(1)  Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu zawierana jest na czas nieokreślony i może być wypowiedziana w każdym czasie bez wskazania przyczyny poprzez oświadczenie złożone na adres e-mail Spółki: biuro@wielkiepomaganie.pl lub adres korespondencyjny. W przypadku Partnerów, ze względu na specyfikę działania Partnerów w ramach Serwisu warunki te mogą być odmienne i zależne od warunków określonych w odrębnej umowie.

(2)  Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy zawartej między Partnerem a Operatorem Płatności jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Spółkę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Partnerem ze skutkiem natychmiastowym. Powyższe nie może być podstawą żadnych roszczeń Partnera w stosunku do Spółki.

(3)  Spółka ma możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Parterem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku działań Partnera naruszających przepisy prawa i niniejszy Regulamin, w tym również jeżeli cel Zbiórki organizowanej przez Partnera jest niezgodny z celami określonymi w statucie / regulaminie Partnera bądź jego deklaracjami; Partner utraci wiarygodność; Spółka pozyska informacje odnośnie nieprawidłowości w ramach Zbiórki; Partner publikuje w ramach Zbiórki treści o których mowa w §4; Zbiórka lub działania Partnera wpływają niekorzystnie na sytuację i wizerunek Spółki.

(4)  Pomimo rozwiązania umowy Spółka może publikować w ramach Serwisu Zbiórki dotychczas przeprowadzone przez Partnera i przechowywać dane związane z Kontem przez okres niezbędny dla ustalenia ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w związku z prowadzoną Zbiórką.

 

§ 11 [Postanowienia końcowe]

(1)  Regulamin w wersji niniejszej obowiązuje od dnia 27.04. 2020 r. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

(2)  Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają doręczenia, przez co rozumie się publikację zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu i wiążą w terminie 7 dni od dnia publikacji. Partnerzy zostaną poinformowani o publikacji zmian na stronie internetowej Serwisu w drodze korespondencji e-mail.

(3)  Do kontaktu ze Spółką, w tym przedstawiania uwag, zapytań, sugestii lub informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu służy adres e-mail biuro@wielkiepomaganie.pl.

(4)  Informacje dotyczące możliwości uzyskania licencji na korzystanie z treści dostępnych w ramach Serwisu można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@wielkiepomaganie.pl.

(5)  Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Spółkę, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, w celu realizacji świadczonych Usług i zadań Serwisu. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym korzystania z narzędzi typu cookies, dostępne są w ramach Polityki Prywatności, pod adresem http://www.wielkiepomaganie.pl/politkaprywatnosci/. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności.

(6)  Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

(7)  Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Spółką a Partnerami lub Spółką a Użytkownikami jest sąd właściwy dla siedziby Spółki. Postanowienie to nie wiąże Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.